| +90 392 444 06 78  |    Şube ve ATM'ler   
Hakkımızda > Kurumsal Yönetim > Prosedür ve Politika > Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

Creditwest Bank Ltd., suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve  bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki tüm çabaları desteklemeyi, tüm yasalara ve diğer mevzuatlara uymayı hedeflemektir. Yapılan izleme ve kontrollerle kurumun ve müşterilerimizin risklerden korunması ve kurum faaliyetlerinin Yasalar ve yasalar uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle, kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi amaçlanmaktadır.

Suç geliri aklanması, yasadışı yollardan elde edilen kazançların kaynağının gizlenmesi ve niteliğinin değiştirtmesi suretiyle yasal görüntü kazandırılarak ekonomik sisteme sokulmasıdır.

Terörün finansmanı, terörist eylemlerde bulunmak için veya terörist eylemlerde kullanılacağının bilerek ve isteyerek hangi şekilde olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak mali kaynak temin edilmesidir.

Bankamız; maksatlı olmasa dahi aklama suçuna karışmış bir kuruluşun itibarının zedelenmesi riski bulunduğunun bilincinde olarak,  suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etme ve maruz kalma ihtimalini azaltmak için;

 • Tüm yasal düzenlemelere uyum,
 • Ulusal ve uluslararası bağlamda düzenleyici otoriteler ile işbirliği yapmak,
 • Etik iş ilkelerine uyum

gibi konuları temel ilke olarak benimsemiştir.

Aşağıdaki kriterler doğrultusunda müşteri risk değerlendirmesi uygulanmaktadır. Buna göre,

KKTC’de yerleşik ve çalışan ve kişisel tasarrufları için hesap açan kişiler daha düşük riskli grup olarak değerlendirilmektedir. Bu kişilerin kimlik ve adres tespitleri yapılarak bu kontrolü sağlanmaktadır.

Yurtdışında yerleşik kişilerin işlemleri bir üst risk seviyesi olarak değerlendirilmektedir. FATF’ın, ABD Hazine Departmanının ve MASAK gibi kuruluşların yayınladığı listelerde kara para aklama ve terörist aktivitelere finansman sağlama olasılıkları olan ülke ve vatandaşları yüksek risk grubunda değerlendirilmektedir. Bu kişilere ilişkin ayrıca detaylı değerlendirmeler yapılmaktadır.

Bununla birlikte yeni müşteri olacak gerçek ve tüzel kişiliklerin meslek gurupları, finansal verileri ve mal varlıkları gibi çeşitli kriterler de değerlendirilmektedir.

 

Mevcut müşterilerin ise hesap hareketleri ve piyasadaki durumları yakından takip edilmekte, gerekli görülmesi halinde Bankamızca şüpheli işlem bildirimleri de dahil olmak üzere çeşitli tedbirler alınmaktadır.

Hizmet / İşlem riski açısından, elektronik transfer ve yüz yüze olmayan alternatif dağıtım kanalları ile (Monaygram, internet, ATM, v.s,) yapılan işlemler daha yüksek riskli grup olarak değerlendirilmektedir. Bu türden hizmet ve işlemler için ayrıca detaylı değerlendirmeler yapılmaktadır.

Bankamız suç gelirlerinin aklanması ile mücadelede FATF standartları ile uyumlu çalışmaya özen göstermektedir.

Bankamız hem KKTC’de hem de bağlantılı oluğu diğer ülkelerde, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve bağlantılı diğer suç faaliyetlerinin önlenmesi hakkındaki yasal düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi politikaları geliştirir ve uygular.

Bu politikalar kapsamında;

 • Politika ve prosedürlerin yazılı hale getirilmesi,
 • Uyum Görevlisi atanması,
 • Politikaların uygulamadaki etkinliğini ve gelişmelerini sağlamak ve denetlenmesi,
 • Hem KKTC hem de bağlantılı olunan diğer ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun faaliyet gösterilmesini güvence altına alacak iç denetim ve kontrol sisteminin oluşturulması,
 • İlgili personele konu ile ilgili eğitim verilmesi,
 • Mevzuatla ilgili gelişme ve yeniliklerin takip edilmesi

gibi ana başlıklar sıralanabilmektedir. Anti-Money Laundering (AML) politikalarının uygulanması tüm Genel Müdürlük ve Şube personelin sorumluluğundadır. Bu bağlamda tüm personel Bankamızın AML politika ve ilkelerinin, ulusal mevzuatın öngördüğü yasal yükümlülüklerin benimsenmesi ve bankacılık işlemlerinde dikkate alınması konusunda bilinçlendirilmektedir. Bu konuda dönemsel eğitim programları düzenlenmektedir.

Politika ve prosedürler özetle aşağıdaki gibidir;

 • Müşteri Kabul Politikası: Kimliğini veya resmi kuruluş evrakların belgelemeyen, gerçek isimlerinden farklı bir isme hesap açmak isteyen, işlemleri ve gelir kaynakları hakkında tatminkar bilgi vermeyen, suç gelirlerini aklayan ve/veya terörizmin finansmanına destek verenlerin yer aldığı listelerde isimleri geçen hiçbir bireysel veya ticari müşteri adına, mevduat, kredi ve her ne ad altında olursa olsun, herhangi bir hesap açılmaz, sözleşme düzenlenmez, havale ve kambiyo işlemleri dahil olmak üzere hiçbir bankacılık hizmeti verilmez.
 • Müşterini Tanı Prensibi: Müşteriler hakkında doğru ve yeterli bilgi sahibi olunur, işlemleri izlenir, müşterilerin bankacılık faaliyetlerinin gelir, varlık, meslek bilgileri ile uyumlu olup olmadığını izlenir.
 • Hesap Açılışı: Gerekli bilgi, kimlik ve adres belgeleri temin edilmeden müşterilere hesap açılmaz. Hesaplar, gerçek müşteri adı ile açılır. Kredi kullandırmalarında kara liste ve memzuc kayıtları kontrol edilir.
 • Muhafaza: Müşteri bilgi ve belgeleri, işlemler ile ilgili kayıtlar 12 yıl süre ile muhafaza edilir.
 • Şüpheli İşlem Bildirimi: Yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen tüm şüpheli işlemler ilgili otoriteye raporlanır. Nakit para limitini aşan tüm işlemler ise şüpheli olup olunmamasına bakılmazsızın, kimlerin nam ve hesabına yapıldığını gösteren listeler halinde raporlanır.
 • Muhabir Bankacılığı: Muhabirlerle hesap açılışlarında kurumu tanımak adına yeterli bilgi ve belge alınır. Kurumun kara paranın aklanmasının önlenmesi ve müşteri tanı politikaları hakkında bilgi edinilir. Tabela bankaları ile iş ilişkisi içerisine girilmez.
 • Ulusal ve Uluslararası İşbirliği: Düzenleyici otoriteler ile işbirliği içerisinde çalışılır.
 • Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP’s): Siyasi nüfuz sahibi  kişiler; yabancı bir ülkede, uhdesinde üst düzeyde kamu görevi bulunan devlet yada hükümet başkanı, üst düzey siyasiler, hükümet görevlileri, adli yada askeri personel, önemli mevkideki siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumu yöneticisi niteliğindeki kişilere işlem tesis etmek için üst seviyedeki yöneticisinin onayının aranır ve fonların ve mal varlıklarının kaynaklarını tespit için gerekli tedbirler alınır.
 • Eğitim Programı: Üst düzey yönetim de dahil olmak tüm çalışanlarımıza yönelik, yerel ve uluslar arası bankacılıkla ilgili yasa ve yönetmelikler, kara para ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili prensip ve uygulamalar, müşteri tanımlanması, alınacak belgeler ve sunulan bilgilerin doğruluğunun tespiti, şüpheli işlemlerin tanımlanması ve raporlanması konularında sürekli eğitimler verilmesi gibi işlemleri içerir.

Örnek şüpheli işlem kriterleri;

 • Yetersiz, yanıltıcı, tutarsız, eksik, çelişkili bilgi veya belge verilmesi
 • Verilen belgelerde tahrifat veya sahtecilik yapıldığının düşünülmesi
 • Müşterinin bankamız personeliyle ve diğer kişilerle ilişkilerinde tutarsız davranışlar göstermesi
 • Müşterinin işi, mali durumu ve işlemleri arasında tutarsızlık görülmesi
 • Riskli üçüncü kişilerle ilişkiler tespit edilmesi
 • Müşterinin mahkûmiyetinin olması
 • Makul hukuki veya ekonomik amacı bulunmayan işlemler yapılması
 • Olağan olmayan ödeme yöntemlerinin kullanılması
 • İşlemin siyasi kimliği ön planda olan kişilerle ilgili olması
 • Kimlik tespiti, kayıtların saklanması ve bildirim prosedürlerinden kaçınılmasına ilişkin göstergeler bulunması
 • Bankanın komisyon, masraf veya faiz oranlarını umursamayarak işlemlerin bir an önce tamamlanması için aceleci ve tedirgin davranılması
 • Riskli ülkelerden veya sınır ötesi merkezlerden yeterli açıklama yapılmadan tek seferde büyük meblağlı veya belli bir zaman aralığında önemli tutarlara ulaşan sık ve düşük meblağlı transferlerin yapılması

Böyle olmakla birlikte yukarıda değinilen durumlar rehber mahiyetinde olup şüphe veya şüpheyi gerektirecek makul bir sebebin olup olmadığının değerlendirilmesinde yardımcı olma amacına yöneliktir. Şüpheli bir işlem başka bir tarz veya mahiyette cereyan edebileceği düşüncesiyle, personelimiz şüpheli işlemlerin tespitinde kendilerini belirlenen şüpheli işlem kriterleri ile sınırlandırmamaktadır, sayılan kriterlerin dışında farklı durumlar da değerlendirilmekte ve bu durumun ortaya çıkması halinde Bankamız Mevzuat Uyum Birimi ile iletişime geçilmektedir