| +90 392 444 06 78  |    Şube ve ATM'ler   
Hakkımızda > Kurumsal Yönetim > Etik İlkelerimiz

Etik İlkelerimiz

1. AMAÇ VE KAPSAM

Creditwest Bank olarak her türlü faaliyet ve işlemimizde bankacılık sektörünün etik-mesleki ilkelerine ve profesyonel davranış kurallarına uyarız. Bankamızın başarısının ve itibarının korunması için bir bütün olarak etik ilkelere uymamız gerektiğini biliriz. Birimizin bile etik ilkelere aykırı davranışı, paydaşlarımız nezdinde güvenilirliğimizi ve çalışmalarımızı etkileyebilir. Bu nedenle, etik ilkelerimize aykırı bir davranış veya işlem ile karşılaştığımızda veya bu yönde bir şüphemiz oluştuğunda, aykırılıkları üstlerimize mutlaka bildiririz. Bu, etik ilkelere uygun davranmak kadar önemlidir.
Creditwest Bank olarak Etik İlkelerimizi Kurumsal Yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görür, müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız, diğer banka ve kurumlar ile aramızdaki her türlü iş ve işlemlerde uyacağımız kurallar bütünü olduğunu kabul ederiz.

2. GENEL İLKELERİMİZ

Bankamız Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, mevduat ve kredi sistemlerinin etkin şekilde çalışmasının sağlanması, ekonomide önemli zararlar doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesinin yanı sıra toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunması amacıyla aşağıda belirtilen genel ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

2.1 Dürüstlük:

Faaliyetleri yerine getirirken müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ve mesleki etik ilkelerine bağlı kalırız.

2.2 Tarafsızlık:

Paydaşlarımıza cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, hiçbir koşul ve şartta ayrımcılık yapmayız.

2.3 Güvenilirlik:

Bankacılığın temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere ve diğer tüm paydaşlarımıza açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunarız.

2.4 Saydamlık:

Sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, müşterileri ve kamuyu tam, doğru ve zamanında bilgilendiririz.

2.5 Toplumsal Yararı Gözetme ve Çevreye Saygı:

Bankanın tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarında banka imajı, faydası ve karlılığı ile birlikte toplumsal fayda, bankacılık sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi hususlarını gözetir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarız.

2.6 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması ile Mücadele:

Bankacılık faaliyetlerinde sağlıklı uygulamalar için gerek uluslararası normlar, gerekse ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek gerek kendi aralarında, gerek ise konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapmaya özen gösteririz. Kendi iç bünyelerinde de bu amaca yönelik gerekli önlemleri alır ve personellerimiz için eğitim programları düzenleriz.

2.7 İçerden Öğrenenlerin Ticareti:

Banka, içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri alırız.

3. BANKAMIZIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİ

3.1 Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkiler

Resmi mercilerle olan ilişkilerimizde dürüstlük, hesap verebilirlik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği kontrol ve denetim amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesine özen gösteririz.

3.2 Medya, Kamu ve Banka Dışı Kurum ve Şahıslarla İlişkiler

Creditwest Bank markasının Bankamızın en değerli varlıklarından biri olduğunu biliriz. Creditwest Bank markası ve Bankamıza ait tüm diğer markaların kullanımı ile ilgili kural ve uygulamaları bilir, Bankamız adını, logosunu, ticari markasını genel kural olarak işimiz dışında kullanmayız. Çalışma ve davranışlarımızla Bankamızın ve “Creditwest Bank” markasının itibar kaybına sebebiyet vermeyiz.

3.3 Yazılı ve Görsel Medya

Basın, TV ve diğer muhtelif medya kuruluşlarından gelen bankadaki görevimizle ilgili bilgilendirme veya röportaj taleplerini, Bankanın yetkilendirilmiş birim ya da kişilerinden aldığımız izin sonrasında yanıtlarız.
Görevimizle ilgili olmayan, sosyal/kişisel hayata ilişkin talepleri ise, Bankamız ismini kullanmadan yanıtlarız.

3.4 Internet ve Sosyal Medya

Internet ve sosyal medyayı kullanırken Creditwest Bank’ı temsil ettiğimizi unutmaz, Bankamızı küçük düşürücü ve itibarını sarsıcı hiçbir bağlantı içinde bulunmayız.
Bankamız, müşterilerimiz ve işimizle ilgili sırları ifşa eden yazılı ve görsel içerik paylaşımından uzak dururuz.
Telif hakları, adil kullanım gibi düzenlemelere uygun şekilde davranır, yasalara ve mevzuata aykırı veya suç unsuru içeren yazılı ve görsel içerikleri paylaşmayız.
İnternet ortamından yapılanlar da dahil olmak üzere, kişisel yayınlarda (makale, internet blogları, kitap vb.), Bankamız adını, markasını ve logosunu kullanmaz, Bankamız kaynaklı verilere yer vermez ve bu verilerden yola çıkarak herhangi bir yorumda bulunmayız.
Sosyal ağlarda Bankamız adına yöneltilen sorular, olumsuz ve hatalı yorum ve bilgilendirmeler için ilgili birimlere gerekli bilgileri iletir ve re’sen açıklama yapmayız.

3.5 Banka Dışı Kurum ve Şahıslar

Bankadaki görevimiz nedeniyle ya da Banka tarafından eğitim amaçlı olarak katılmamız sağlanan konferans, panel, seminer vb. organizasyonlarda, yetkili birimin bilgisi ve izni olmadan, Bankamız adına herhangi bir görüş beyan etmez, Bankaya ait gizli bilgileri paylaşmayız.
Mesai saatleri dışında katıldığımız eğitim, kurs, konferans, seminer, panel vb. organizasyonlarda da; Bankamıza ait gizli bilgileri paylaşmaz, gerçekleştirdiğimiz görüşme ve konuşmalarda, kendi fikir ve görüşlerimizin Bankamıza aitmiş gibi algılanmasına izin vermeyiz.

4. BANKALAR ARASI İLİŞKİLER

İş Yasası ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbestisi bulunmakla birlikte, eleman alımlarının diğer bankaların hizmetlerini kesintiye uğratmayacak ölçüde olmasına özen gösteririz. Eski çalışanları hakkında diğer bankalar tarafından talep edilen bilgileri yanıtlarken objektif ve dürüst davranırız.
Müşteri ve bankacılık sırrını ihlal etmemek kaydıyla, mevzuat ve banka prensipleri çerçevesinde meslek kuruluşlarıyla doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bilgi alışverişinde bulunuruz.
Görevlerimizi yerine getirirken rakip bankalara ve rakiplerin hizmetlerine ilişkin olumlu ya da olumsuz görüş belirtmez, sosyal medya ve internet de dahil olmak üzere, her türlü ortamda olumlu ya da olumsuz ifade, yorum ve paylaşımlardan uzak dururuz.
Serbest pazarlara ve bu pazarlardaki ürün ve araçların fiyatlarına müdahalede bulunulmasının ya da bu pazarlardaki rekabetçi ortamın bozulmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu biliriz.
Görev ve çalışmalarımızda; bankacılık sektörüne olan güvenin korunmasına, sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimine uygun davranır, haksız rekabete neden olabilecek eylemlerden kaçınırız.
İlan ve reklamlarımızda, yasal düzenlemelere ve genel ahlaka uygun, dürüst ve gerçekçi davranır, diğer bankaları ya da ürün ve hizmetlerini kötüleyen nitelikte ifade ve ibarelere yer vermez, bankacılık mesleğinin saygınlığını ve itibarını zedeleyebilecek her türlü hareketten kaçınırız.
Çalışan istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınırız.

5. MÜŞTERİLER İLE İLİŞKİLER

5.1 Müşterilerin Bilgilendirilmesi

Müşterilerimizi, Bankamız ürün ve hizmetleri ile ortaya çıkabilecek masraf ve kazançlara, kendi haklarına ve yükümlülüklerine ilişkin olarak tam, doğru ve zamanında bilgilendiririz.
Elektronik bankacılık başta olmak üzere, müşterilerimize kullandıkları ürün ve hizmetlerle ilgili dikkat etmeleri gereken unsurları, sağlayacakları faydaları, maliyetleri ve olası riskleri açıklıkla ve zamanında anlatırız.
Müşterilere açık ve net açıklamalar yapmaya, müşterilerin anlamayacağı teknik terimler kullanmamaya özen gösterir ve abartılı, yanıltıcı ifadeler kullanmayız.
Müşterilere ürün ve hizmetler ile ilgili, yerine getiremeyeceğimiz sözler vermez, verdiğimiz sözleri yerine getirir ve güvenilirliğimizin zedelenmesine mahal vermeyiz.
Banka faydasına olması gerekçesi de dahil olmak üzere, hiçbir şekil ve şartta müşterilere eksik veya hatalı bilgi vermez, müşteri haklarını ihlal anlamına gelebilecek her türlü davranış ve tutumdan uzak dururuz.

5.2 Müşteri Sırrı

Müşteri ve banka bilgileri, Bankamızın en önemli varlıklarındandır. Faaliyetlerimizin devamlılığının sağlanması ve performansımızın sürdürülebilmesi için, bu bilgilerin gizliliğinin korunması ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi gerekmektedir. Gizlilik ve bilgi güvenliği, aynı zamanda yasal düzenlemelerin de bir gerekliliğidir ve ihlali yasal yaptırımlara tabidir. Bilgi iletişim kanallarının çok geliştiği bu dönemde, bilgilerin güvenliğini sağlamak için daha hassas davranmamız gerekmektedir.
Konumumuz nedeniyle sahip olduğumuz müşteri bilgilerini amacı dışında kullanmayız.
Müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması konusundaki sorumluluklarımızı bilir, bu bilgilerin güvenliğini sağlar ve kanunen yetkili kılınan kişi ve kurumlar haricindeki kişi ve kuruluşlarla paylaşmayız.
Müşteri bilgilerini içeren verileri, çeşitli amaçlar için şahsi e-posta adresine aktararak veya USB, CD gibi farklı yollarla Banka dışına çıkarmayız.
Müşterilere ait hassas bilgileri (şifre, kart no, cep tel. no, anne kızlık soyadı vb.) ve bu tür bilgileri içeren belgeleri, güvenli olmayan ortamlarda bırakmaz, internet, e-posta veya güvenli olmayan herhangi bir başka yolla müşterilerin kendilerine dahi iletmeyiz.
Bankadaki görevimizden ayrılıyor olmamız halinde, müşterilere ait kişisel ve finansal bilgileri kesinlikle Banka dışına çıkarmayız.

5.3 Hizmet Kalitesi

Bankamızın rakiplerine üstünlük sağlamasının en önemli unsurlarından birinin müşterilerimize kaliteli hizmeti sunmak olduğunun bilincindeyizdir, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru şekilde anlamak ve bunlara doğru çözümler üretmek için çalışırız.

5.6 Müşteri Şikayetleri

Müşteri işlem ve taleplerinin, yetki ve sorumluluklarımızın dışında veya yeterince bilgi sahibi olmadığımız alanlar ile ilgili olması durumunda, konuyu diğer yetkili kişi veya birimlere aktarırız.
Müşterilerimize en iyi hizmeti verir, gerçekleştirilen işlemlerde müşteri şikayeti oluşmaması için azami özen gösteririz.
Müşteri şikayetlerinin Banka usulleri çerçevesinde en hızlı biçimde çözülmesini sağlamaya çalışır ve tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alırız.

5.7 Güvenlik

Çalışanlar olarak iş yerindeki güvenliğin sağlanması amacıyla tüm sağlık ve emniyet politikalarına uyma konusunda azami gayret gösteririz.
İş sürekliliğini kesintiye uğratacak yangın, doğal afet, kriz veya acil durumlar halinde, pazar ve müşteri ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edilebilmesine ve iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak İş Sürekliliği prosedürleri kapsamında, acil durum planlarını, varsa bu kapsamdaki sorumluluklarımızı bilir ve gerekli hallerde uygularız.
Teknolojik gelişme ve elektronik bankacılığa paralel olarak gelişen hizmetler, değişen hizmet kanalları nedeniyle her türlü hizmet ortamında işlem güvenliğinin sağlanmasına ve müşteri mağduriyetinin önlenmesine yönelik gerekli teknik ve hukuksal tüm önlemleri alırız.

6. BANKAMIZ ÇALIŞANLARI İLE İLİŞKİLER

6.1 Kişisel Yatırımlar ve Finansal İşlemler

Bankacılık işlemlerinde ve diğer finansal işlemlerimizde bankacı olmanın sorumluluğu ile hareket ederiz.

6.2 Borçlanma

Harcamalarımızın gelirimiz ile orantılı olmasına dikkat eder, makulün ötesinde borçlanmayız. Müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlarımızla borç-alacak ilişkisine girmeyiz ve yakınlarımızın da girmesine müsaade etmeyiz. Çalışma huzurunu ve ilişkilerimizi zedeleyebileceği için çalışma arkadaşlarımızla da borç-alacak ilişkisinden kaçınırız.

6.3 Bankacılık İşlemleri

Müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlarla kefalet, müşterek hesap açtırmak gibi bankacılık işlemlerinden kaçınırız.
Kişisel bankacılık işlemlerimizi yaparken mesaimizi ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri aksatmamaya özen gösteririz.
Kendimizin veya yakınlarımızın Banka ile ilgili tahsilat, tediye gibi kasa işlemlerini diğer çalışanlara yönlendiririz.
Fiyatlamasında ve onayında karar verici konumda olduğumuz ürün ve hizmetleri, kendi ve birinci derece yakınlarımız lehine bizzat gerçekleştirmez, ürün-hizmet fiyatının müşterilere uygulanan fiyattan farklı olmasına izin vermeyiz.

6.4 Primler

Bankamızın satışları artırmak için yaptığı primli kampanyaların kural ve prensiplerine harfiyen uyar, herhangi bir müşteri talebi olmaksızın ürün tanımlaması yapma, kampanya kapsamında olmayan müşterileri kampanyaya dahil etme gibi manipülatif işlemlerin etik ilkelerimize aykırı olduğunu bilir ve bu bilinçle hareket ederiz.

6.5 İşle İlgili Harcamalar

Banka ile ilgili her türlü gider ve harcamada daima Banka yararını gözetir, fayda-maliyet ve tasarruf ilkelerine uyarız.
Farklı görevlendirmeler nedeniyle yaptığımız harcamaları ve giderleri, Bankamız prensipleri dahilinde doğru ve zamanında beyan ederiz.
Temsil giderlerini belirlenen prensipler çerçevesinde kullanırız.

6.6 Çıkar Çatışması

Çıkar çatışması; çalışanların, yakınlarının veya ilişkisi olduğu kişi, şirket ve kuruluşların banka ile olan ilişkilerinde bir görev ya da rol üstlenmesi ve bundan dolayı çalışanın kişisel menfaatinin/bankadaki görevinin, banka menfaati ile uyuşmaması veya bu yönde bir algının oluşması olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak;

• İş dışı faaliyetler,
• Kurumsal fırsatlar,
• Taraflarla iş ilişkileri
• Kişisel iş ilişkileri,
• Hayır işleri, yardım ve katkılar,
• Hediye kabulü,
• Siyasi faaliyetler ve maddi katkılar

alanlarında belirlenen temel ilkelere uyarız. Ancak, çıkar çatışmasına neden olabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumların bunlarla sınırlı olmadığının da bilincindeyizdir. Bu nedenle her işlem ve davranışımızın;
Başkaları tarafından çıkar çatışması olarak algılanma olasılığını, ortaya çıkması durumunda hem kişisel olarak bizlerin, hem de Bankamızın zor durumda kalıp kalmayacağını,
Tarafsızlığımızı etkileyip etkilemeyeceğini veya etkilemese bile bu şekilde algılanıp algılanmayacağını,
Bankamızı ve paydaşlarımızı olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini, Görev ve sorumluluklarımızı olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini değerlendiririz.

İş Dışı Faaliyetler:

Banka dışında herhangi bir ticari, sinai vb. faaliyetin içerisinde yer almaz, bütün zaman ve mesaimizi Bankaya ayırırız.

Bankanın içinde bulunduğu grup şirketlerinde veya Banka dışı herhangi bir kurumda görev almanın, ancak Banka yönetiminin karar, talimat ve izni ile mümkün olduğunu biliriz.
Banka üst yönetiminden izin almadan, mesleki birikimlerimizi ve unvanlarımızı kullanarak hiçbir biçimde bilirkişilik yapmayız.

Kurumsal Fırsatlar:

Bankamızı temsil etmekteyken ortaya çıkan kurumsal bir fırsatı kendimiz için değerlendirerek, Bankamıza karşı bir rekabet içine girmeyiz.

Taraflarla İş İlişkileri:

Banka ile iş münasebeti bulunan kişi veya kuruluşlardan, normal müşteri ilişkisi dışında çıkar amaçlı mal veya hizmet alışverişinde bulunmak, yakınlarına iş, istihdam sağlamak gibi davranışlardan kaçınırız.
Herhangi bir tedarikçi veya müşterinin Bankamızdaki satın alma kararlarını etkilememesi için gerekli tedbirleri alırız. Satın almanın hassas bir süreç olduğunun bilinciyle, ortaya çıkabilecek gerçek veya algılanan çıkar çatışmalarını engelleriz.
Müşterilerle çıkar ilişkisi anlamına gelebilecek birlikteliklere girmeyiz.
Görevimizi yerine getirirken kendimize veya yakınlarımıza menfaat sağlamaya yönelik olarak yapılan teklifleri kesinlikle kabul etmez, durumu Banka içi yetkili makam ve yöneticilerimize iletiriz.

Kişisel İş İlişkileri:

Bankanın elden çıkardığı veya takipteki firmalara ait taşınır-taşınmaz hiçbir malı şahsen ya da yakınlarımız adına satın almayız.
Kendimizin ve yakınlarımızın kişisel finansal hizmetlerini Bankamızdan almalarını tercih ederiz ancak, herhangi bir iltimas ya da ayrıcalıklı uygulama talep etmeyiz.
Birinci derece yakınlarımız hariç, kesinlikle müşterilerimiz ile müşterek hesap açtırmayız, bankacılık işlemleri yapmayız, kefalet ilişkisine girmeyiz.
Karar verici konumda olduğumuz iş süreçleri (örn. kredi tahsis, işe alım vb.), yakınlarımıza menfaat sağlama ile sonuçlanabilecek ise, bu kişiler için uygulanacak süreçlerde yer almayız.

Hayır İşleri, Yardım ve Katkılar:

Ticaret Odası, Bankalar Birliği gibi mesleki kuruluşlar ile kar amacı taşımayan dernek, vakıf, kooperatif vb. yerlerde görev alabiliriz, ancak bu görevlerimiz sırasında Bankanın adını, imkanlarını ve Bankadaki görevlerimizi hiçbir şekilde kullanmayız.
Müşterilerden veya diğer çalışanlardan dernek veya çeşitli kuruluşlar adına da olsa, kesinlikle bağış veya benzeri taleplerde bulunmayız.
Banka adına yapılacak yardım ve bağışlar için yetkili makamların izninin bulunması gerektiğini biliriz.
Hayır kurumlarına yapılacak kişisel bağışlarımızın gizli, gönüllü ve işimizle ilişkilendirilmeyecek nitelikte olmasına özen gösteririz.
Hediye Kabulü: Müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve diğer kişi ve kurumlardan; maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyeler dışında kesinlikle hediye kabul etmeyiz. Özellikle, işe dair alacağımız kararlarla ilgili taviz vermemizi sağlar görünümde herhangi bir hediyeyi almayız.

Siyasi Faaliyetler ve Maddi Katkılar:

Hiçbir siyasi partide ve uzantısı olan kuruluşlarda aktif olarak görev almaz, bunlara maddi destek anlamına gelebilecek her türlü davranıştan kaçınırız.

7. İŞ YAŞAMI

7.1 Kişisel Tutum

Bankacılık mesleğinin saygınlığına uygun şekilde giyinir, kişisel bakımımıza özen gösteririz.
Görevde veya görev dışında, olgun, mütevazı ve ölçülü tutumumuzla bankayı en iyi biçimde temsil eder, bankanın saygınlığını ve imajını zedeleyebilecek tutum ve davranışlardan kaçınır, saygın bir bankacı olmanın bilinciyle hareket ederiz.
Müşteriler, tedarikçiler gibi üçüncü taraflarla ilişkilerimizde nezaket ve saygı sınırları çerçevesinde, profesyonel bir tutum sergileriz.
Tüm çalışma ve davranışlarımızda ahlaki ve mesleki ilkelere uyulmasının önemini bilir ve bu değerlerin bankada yerleştirilmesini amaç ediniriz.

7.2 Paylaşım

Uzmanlık alanlarımız ile ilgili sahip olduğumuz deneyimlerimizi diğer Banka çalışanları ile paylaşmaya istekliyizdir.
Kendimizden daha deneyimsiz ve yeni çalışanların mesleki gelişimine destek veririz.

7.3 Mesaiye Uyum

Mesai saatlerine uyum konusunda azami özen gösteririz.
Zorunlu durumlarda mesai içerisinde çalıştığımız yeri terk etmemiz gerektiğinde, birlikte çalıştığımız kişileri bilgilendirir ve yöneticilerimizden izin alırız.

7.4 Çalışma Alanı ve Ortamı

Birbirimizle olan ilişkilerimizde nezaket ve saygı sınırları çerçevesinde, profesyonel bir çalışma ortamının oluşmasını sağlayacak şekilde hareket ederiz.
Ortak çalışma ve yaşama alanlarımızı temiz ve düzenli tutar, diğer kişilerin rahatsız olmaması için ölçülü davranırız.

7.5 Ayrımcılık ve Taciz

Bir çalışanın ırk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, siyasi görüş, yaş, engellilik hali vb. konularda ayrımcılık ve tacize maruz kalmasına izin vermeyiz.
Herhangi bir çalışana görev, yetki ve sorumluluğu ile bağdaşmayacak biçimde şahsi işlerimizi yaptırmayız.
Bankamızda kariyer konusunda ilerlemenin yetenek ve performansa dayandığını bilir, buna uygun davranırız.
İşyerinde duygusal tacize sebebiyet vermeyiz.

7.6 Uyuşturucu ve Kumar

İşyerinde veya işle ilgili görevlerimizi yerine getirirken, uyuşturucu nitelikli maddeleri, yasal olmayan ilaçları kullanmamızın veya etkisi altında bulunmamızın yasak olduğunun bilincindeyizdir.
Mesaiye alkolün etkisi altında gelmez ve mesai saatleri içerisinde alkol kullanmayız.
Yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak durur, bankacıya yakışmayacak kumar ve bahis oyunlarına teşebbüs etmeyiz.

7.7 Kariyer Gelişimi

Çalışanların kişisel kariyer gelişiminde fırsat eşitliğini sağlayan, mükemmelliği, yaratıcılığı, kaliteyi cesaretlendiren, ödüllendiren, iletişimi kolaylaştıran bir ortam yaratırız.
Açık pozisyonlar Kariyer Fırsatları Bülteni ile tüm çalışanlara duyurulur Sertifikasyon programları ile çalışanlara mevcut görevlerine yönelik bilgi birikimlerini deneyim kazanma artırma ve deneyim kazanma gibi ileride görev almayı düşündükleri konularda da kendilerini yetiştirme olanağı sağlarız.
Çalışanlara, görevlerindeki başarıyı ölçmek için, Banka hedeflerine paralel olarak belirlenmiş iş, yönetim, ekip çalışması ve kariyer gelişim hedefleri verilir. Çalışanlar, kişisel gelişim hedeflerini kariyer planlamalarını gerçekleştirmek için önemli bir araç olarak kullanır ve tüm hedeflerini yöneticileriyle tartışarak uzlaşma ortamı yaratırız.
Yöneticiler çalışanların performanslarıyla yakından ilgilenir, personelin gelişimi için kendilerine düşeni yapar, tüm çalışanlarına eşit eğitim imkanı sağlar Performansları hakkında çalışanlarına geri bildirimde bulunuruz.

7.8 İnsan Kaynakları Uygulamalarında Fırsat Eşitliği ve Sorumluluklar

Bankamızın çalışanı kendi işinin lideridir. Çalışanlarımız karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu işleyişle Bankamız, yöneticilerini de kendi içinden yetiştirmeye önem veririz. Bankamız, fırsat eşitliği ilkesine bağlı olarak çalışanlar arasında ayırım yapmayız. Çalışanlara sunulan kariyer fırsatları ve diğer haklarda cinsiyet ayrımcılığı yapmaz. Bir kişiyi iş için seçmenin veya yükseltmenin ya da görevini değiştirmenin temel kriteri o kişinin o iş için uygun kişi olmasına önem veririz.

7.9 Banka Bilgilerinin Gizliliği

İşimiz gereği öğrendiğimiz bilgileri ve haiz olduğumuz belgeleri, güvenli olmayan ortamlarda bırakmaz, her ne amaçla olursa olsun Banka içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle yazılı, sözlü ya da elektronik cihaz ve araçlar kanalıyla paylaşmayız.
Görevimiz nedeniyle geliştirmiş olduğumuz proje, teknik altyapı, yönetmelik vb. çalışmaların Bankanın mülkiyetinde olduğunu bilir, görevdeyken veya Bankadan ayrılırken, bu ve benzeri çalışmaları hiçbir şekilde Banka dışına çıkarmayız.
Görevimiz ile ilgili herhangi bir spekülasyona ve olumsuz değerlendirmeye yol açabilecek durumlara sebebiyet vermeyiz.
Banka sırrı ya da ticari sır niteliğindeki bilgi, belge veya yazışmaları, internet ve e-posta başta olmak üzere hiçbir şekilde kanunen yetkili kılınanlar dışındaki 3. kişilerle paylaşmayız.
Bankamız uygulamalarına ilişkin ekran görüntüleri, form, sözleşme vb. belgeleri müşteriler ya da diğer çalışanlar haricindeki diğer kişilere vermeyiz.